Home - Domov pro seniory Hvízdal

O nás - domov pro seniory Hvízdal

O nás - domov pro seniory Hvízdal

Posláním našeho domova pro seniory je zajistit kvalitní pobytové sociální služby s celodenním stravováním a 24 hodinovou péči osobám, které z důvodu věku či zdravotního stavu nemohou již pobývat ve svém domácím prostředí. 

 

Naše zařízení poskytuje tyto sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění:

 

§49 domov pro seniory

 • Na oddělení domova pro seniory poskytujeme pobytové služby přednostně osobám s trvalým pobytem na území města Českých Budějovic, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 • Pro tyto služby máme vyčleněno 171 lůžek. Jedná se o jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 65 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • přednostně osobám s trvalým bydlištěm na území města Českých Budějovic,
 • imobilním osobám, které mohou trpět chronickým duševním onemocněním, demencí a Alzheimerovou chorobou,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

 

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy či agresivního jednání závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • osobám mladším 65 let,
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • výjimku může udělit ředitel.

 

§48 domov pro osoby se zdravotním postižením

 • Pro tyto služby máme vyčleněno 70 lůžek. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích.

 

 • Na oddělení domova pro osoby se zdravotním postižením přednostně poskytujeme pobytové služby osobám s trvalým pobytem na území města Českých Budějovic, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 45 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • přednostně osobám s trvalým bydlištěm na území města Českých Budějovic,
 • imobilním osobám, které mohou trpět chronickým duševním onemocněním, demencí a Alzheimerovou chorobou,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy či agresivního jednání závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • osobám mladším 45 let,
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • výjimku může udělit ředitel.

§50 domov se zvláštním režimem

 • Na oddělení domova se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby přednostně osobám s trvalým pobytem na území města Českých Budějovic, osobám, které mají z důvodu organického poškození mozku, stařecké, Alzheimerovy demence či ostatních typů demence, sníženou soběstačnost a pokročilou ztrátu paměťových a orientačních schopností a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 • Pro tyto služby máme vyčleněno 35 lůžek. Jedná se o dvoulůžkové pokoje a místnost bezpečného pobytu.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 50 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají z důvodu organického poškození mozku, stařecké, Alzheimerovy demence či ostatních typů demence, sníženou soběstačnost a pokročilou ztrátu paměťových a orientačních schopností a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jsou mobilní,
 •  přednostně osobám s trvalým bydlištěm na území města Českých Budějovic,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám mladším 50 let,
 • osobám s psychiatrickým onemocněním, při němž mohou ohrozit sebe i svoje okolí, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, jejichž projevy chování mohou ohrozit jejich osobu a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc,
 • výjimku může udělit ředitel.

 

§44 odlehčovací služba

 • Odlehčovací pobytové služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

 • Pro poskytování této služby máme vyčleněna 4 lůžka. Maximální délka pobytu jsou 3 měsíce (případnou výjimku může povolit ředitel zařízení). Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 40 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí,
 • osobám, které mohou trpět chronickým duševním onemocněním, demencí a Alzheimerovou chorobou a jsou imobilní,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy či agresivního jednání závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • osobám mladším 40 let,
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • výjimku může udělit ředitel.

 

Pravidla pro odmítnutí poskytování  sociální služby

K odmítnutí poskytování sociální služby dochází dle zákona č.108/2006 Sb. v platném znění v těchto případech:

a) Naše zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.

b) Naše zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.

● zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

● osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

● chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;

to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním

režimem.

d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování

1. ubytování

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních  jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

4. pomoc při podávání jídla a pití,

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při  úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti:

1. volnočasové a zájmové aktivity,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Aktuality

obrázek
23.12. jsme advent zakončili společným zpíváním koled u stromečku a připomenutím si vánočního příběhu Kristova narození. Též jsme zavzpomínali na vánoční zvyky a tradice. Bylo nám spolu moc hezky.
obrázek
21. prosince nám sváteční atmosféru vánoc krásně doladil pěvecký soubor ADRY. Zazněly koledy a další písně, uslyšeli jsme též o podstatě křesťanské vánoční zvěsti. Děkujeme za hezký čas a těšíme se na příští setkání.
Vánoční dárek našim uživatelům
od NADACE AGROFERT

Domov pro seniory Hvízdal vyjadřuje vřelé poděkování za poskytnutí finančního daru ve výši 500 000,- Kč NADACI AGROFERT, díky kterému jsme mohli zakoupit 2 kusy magnetoterapeutických přístrojů,
4 polohovací lůžka, 4 noční stolky,
8 polohovacích křesel a tím zvýšit komfort bydlení uživatelům našeho domova.
obrázek
19.12. nás navštívily děti z MŠ Jizerská. Svým tancem, hrou na hudební nástroje a zpěvem vánočních písní nás potěšily. Již teď se velice těšíme na jejich příští vystoupení.
obrázek
Po roce přicházejí vánoce a s nimi v předvánočním čase opět soubor JAVOR. 13.12. nám členové souboru nám zatančili a zazpívali v selských krojích lidové koledy a říkadla, zahráli na dudy. Mnozí s nimi zavzpomínali na svá mladá léta. Velmi děkujeme za krásný společný čas.
obrázek
Dne 8.12. nás navštívil Ženský pěvecký sbor Záviš z Hluboké nad Vltavou. Zpěvem vánočních písní, koled a recitací vánočních básní v nás navodily slavnostní adventní atmosféru. Tímto sboru děkujeme a těšíme se na další setkání.
obrázek
6.12. 2016 náš domov opět navštívili nebeské bytosti - mikuláš, andělé, čerti. Dopoledne spolu se zaměstnanci DpS za zvuku vánočních koled již tradičně v podání manželů Bickových popřáli každému uživateli krásné Vánoce a předali balíček dobrot. Odpolední Mikuláškou zábavu zahájila paní ředitelka spolu s vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu města České Budějovice paní Bc. Marií Voštovou . A potom již začal mikulášský rej. K tanci nám zahrál Pepa Maxa, který se postaral všem přítomným o velké a krásné překvapení – vystoupení Omlenických holubic. Velký dík patří nejen dobrovolníkům z Adry a studentům z Střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích. Na den plný radosti, smíchu, tance, štědrosti, lásky a sounáležitosti budeme dlouho vzpomínat.
obrázek
Nastal čas vánoční, a tak nám děti z Arpidy 28.11. zazpívaly a zahrály vánoční koledy klasické i novodobé. Mohli jsme tak společně prožít krásné adventní dopoledne.
obrázek
Ve čtvrtek 24. listopadu jsme se zúčastnili tradičního předvánočního setkání seniorů „ Dobrá hodinka“, které uspořádalo Statutární město České Budějovice v KD Slávie. Zahráli nám Baboučci, mladí dudáci a ještě jsme si zavzpomínali na Vánoce našich prababiček. Tak nám advent pěkně začíná.
obrázek
22. 11. jsme strávili téměř předvánoční odpoledne s Šimonem Pečenkou a Pavlínou Filipovskou. Vstupní hala byla zaplněna do posledního místečka. Paní Pavlína Filipovská zpívala a vzpomínala na své začátky a přátele, zazpíval nám i Šimon Pečenka. Svým vystoupením nás potěšili a uvedli do nadcházejícího adventního času.
obrázek
Dne 22.11. proběhla výstava výrobků našich uživatelů zde v DpS. Mezi vystavovanými výrobky bylo k vidění například háčkování, pletení a šité věci z místní ergoterapeutické dílny. Dále spoustu zajímavých výrobků z keramiky. Celý den byl pro mnohé motivací k další práci.
obrázek
8.11. nám zatančil taneční soubor Slunečnice tanec. Poté zazpíval ženský pěvecký soubor Rozmarýn tradiční české lidové písničky. Naši uživatelé byli tímto vystoupením moc potěšeni.
obrázek
Tak jako v minulých letech, i letošní říjen, se dvacetdva našich seniorů zúčastnilo celorepublikové akce Rotopedtours a Pěškotours. Národní síť podpory zdraví, z.s. vyhlásila již desátý ročník, letos s motem „Přivítejte podzim aktivním pohybem“. Jedná se o akci, která má podpořit zájem seniorů o pohyb a zdravou fyzickou aktivitu. Vítězem se stal každý účastník již proto, že se rozhodl udělat něco pro své zdraví.
obrázek
17. 10. 2016 nám zazpíval písničky z repertoáru Karla Gotta pan Šimon Pečenka, který nám vyprávěl i zajímavosti z mistrova života. Prožili jsme s „Karlem Gottem“ příjemné odpoledne.
obrázek
13.10.2016 jsme prožili příjemný odpolední čas s písničkami , které pro nás vybral uživatel, pan Bedřich Boršek. Děkujeme.
obrázek
6. 10. 2016 jsme se zúčastnili tradičního podzimního setkání seniorů s kulturním programem a pohoštěním Odpoledne s vůní máty, které pořádal odbor kultury a cestovního ruchu města České Budějovice v KD Slavie. Strávili jsme tak velmi příjemné odpoledne. Všem pořadatelům a účinkujícím za něj děkujeme.
obrázek
6. 10. 2016 jsme společně oslavili Den Seniorů . K poslechu a tanci nám hrála kapela Minimax. Hodně zdraví a životní spokojenosti uživatelům spolu s paní ředitelkou Mgr. Ludmilou Kubelovou a zaměstnanci popřála i doc. Ing. Kozlová. PhD. z budějovického magistrátu. Společně jsme si to všichni moc užili.
obrázek
22.9. nám zahráli pan Ječmínek s kamarády na harmoniky známé písně. Odpoledne jsme si užili, a společně jsme si i zazpívali. Vystoupení bylo plné energie, která nadchla i naše uživatele.
obrázek
V pondělí 19. září jsme se zúčastnili s našimi uživateli 3. Sportovních her seniorů Jihočeského kraje, které se konaly na stadionu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Soutěžilo se v následujících disciplínách v hodu míčků na hrazdu, v hodu míče na koš, v hodu kriketovým míčkem, v hodu míčku na terč, ve slalomu, v lukostřelbě, v ruských kuželkách a ve střelbě na florbalovou branku. Uživatelé si i přes nepříznivé počasí velice rádi zasportovali.
obrázek
13.9. 2016 jsme se zúčastnili XV. sportovních her seniorů v country stylu v Městským ústavu sociálních služeb, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem ve Strakonicích, který zároveň slavil i 15. výročí od svého založení. Prožili jsme příjemný, přátelský, slunečný a hlavně sportovní den. Zúčastnilo se jedenáct družstev, která soutěžila v deseti kategoriích. Naši uživatelé obsadili dvě třetí místa v kategorii nejlepší muž – sportovec a 1. místo v kategorii družstev. Gratulujeme .
obrázek
V úterý 6.9. jsme opět uspořádali kulturní akci Oheň. Počasí nám nepřálo, a tak jsme byli v hale DpS. Uživatelé i zaměstnanci si pochutnali na grilovaných buřtech, užívali si zpěvu a hraní manželů Bickových. Zazpívali si, zatančili a příjemně se pobavili.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign