Home - Domov pro seniory Hvízdal

O nás - domov pro seniory Hvízdal

O nás - domov pro seniory Hvízdal

Posláním našeho domova pro seniory je zajistit kvalitní pobytové sociální služby s celodenním stravováním a 24 hodinovou péči osobám, které z důvodu věku či zdravotního stavu nemohou již pobývat ve svém domácím prostředí. 

 

Naše zařízení poskytuje tyto sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění:

 

§49 domov pro seniory

 • Na oddělení domova pro seniory poskytujeme pobytové služby přednostně osobám s trvalým pobytem na území města Českých Budějovic, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 • Pro tyto služby máme vyčleněno 171 lůžek. Jedná se o jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 65 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • přednostně osobám s trvalým bydlištěm na území města Českých Budějovic,
 • imobilním osobám, které mohou trpět chronickým duševním onemocněním, demencí a Alzheimerovou chorobou,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

 

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy či agresivního jednání závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • osobám mladším 65 let,
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • výjimku může udělit ředitel.

 

§48 domov pro osoby se zdravotním postižením

 • Pro tyto služby máme vyčleněno 70 lůžek. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích.

 

 • Na oddělení domova pro osoby se zdravotním postižením přednostně poskytujeme pobytové služby osobám s trvalým pobytem na území města Českých Budějovic, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 45 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • přednostně osobám s trvalým bydlištěm na území města Českých Budějovic,
 • imobilním osobám, které mohou trpět chronickým duševním onemocněním, demencí a Alzheimerovou chorobou,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy či agresivního jednání závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • osobám mladším 45 let,
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • výjimku může udělit ředitel.

§50 domov se zvláštním režimem

 • Na oddělení domova se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby přednostně osobám s trvalým pobytem na území města Českých Budějovic, osobám, které mají z důvodu organického poškození mozku, stařecké, Alzheimerovy demence či ostatních typů demence, sníženou soběstačnost a pokročilou ztrátu paměťových a orientačních schopností a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 • Pro tyto služby máme vyčleněno 35 lůžek. Jedná se o dvoulůžkové pokoje a místnost bezpečného pobytu.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 50 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají z důvodu organického poškození mozku, stařecké, Alzheimerovy demence či ostatních typů demence, sníženou soběstačnost a pokročilou ztrátu paměťových a orientačních schopností a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jsou mobilní,
 •  přednostně osobám s trvalým bydlištěm na území města Českých Budějovic,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám mladším 50 let,
 • osobám s psychiatrickým onemocněním, při němž mohou ohrozit sebe i svoje okolí, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, jejichž projevy chování mohou ohrozit jejich osobu a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc,
 • výjimku může udělit ředitel.

 

§44 odlehčovací služba

 • Odlehčovací pobytové služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

 • Pro poskytování této služby máme vyčleněna 4 lůžka. Maximální délka pobytu jsou 3 měsíce (případnou výjimku může povolit ředitel zařízení). Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 40 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí,
 • osobám, které mohou trpět chronickým duševním onemocněním, demencí a Alzheimerovou chorobou a jsou imobilní,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy či agresivního jednání závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • osobám mladším 40 let,
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • výjimku může udělit ředitel.

 

Pravidla pro odmítnutí poskytování  sociální služby

K odmítnutí poskytování sociální služby dochází dle zákona č.108/2006 Sb. v platném znění v těchto případech:

a) Naše zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.

b) Naše zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.

● zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

● osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

● chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;

to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním

režimem.

d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování

1. ubytování

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních  jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

4. pomoc při podávání jídla a pití,

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při  úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti:

1. volnočasové a zájmové aktivity,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Aktuality

obrázek
1. července nás svou návštěvou opět potěšilo Divadlo Slunečnice z Brna se svým pořadem Muzikoterapie aneb léčba hudbou. Zazněly písně např. od Waldemara Matušky, Karla Gotta, Edith Piaf. Těšíme se na další návštěvu.
obrázek
29.6.2016 - AQUA SHOW nabízí nádhernou podívanou na obrazce tvořené kapkami padající vody v kombinaci se světelnými efekty a videoprojekcí za doprovodu působivé hudby. AQUA SHOW, která je zde nainstalována jako teprve druhá svého druhu v Evropě, zanechává silný emotivní zážitek snad v každém návštěvníkovi. I v nás.
obrázek
28.června nám dopoledne zpestřila kapela z centra Arpida. Repertoár byl skutečně pestrý – od tradičních písniček až po hity vzniklé v posledních letech. Vystoupení bylo plné energie, která nadchla i naše uživatele.
obrázek
16. 6. 2016 jsme přivítali návštěvu 1. místopředsedy vlády a ministra financí pana Ing. Andreje Babiše v doprovodu poslankyně Poslanecké sněmovny ČR paní Ing. Radky Maxové, primátora Č. Budějovic pana Ing. Jiří Svobodu, společně s uvolněnou radní pro věci sociální a ekonomiku města paní doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D. Milou návštěvu jsme přivítali písní „K Budějicům cesta“. V průběhu návštěvy probíhala diskuse mezi uživateli a přítomnými.
obrázek
16. 6. 2016 jsme se zúčastnili XII. ročníku turnaje v kuželkách a pétanque, který pořádalo G-centrum Tábor – domov pro seniory. Počasí nám přálo, nálada byla výborná a tak není divu, že jsme získali 1. místo v pétanque a to z 11 přihlášených družstev! Máme radost z toho jak dobře jsme reprezentovali náš domov i jak jsme si to všichni užili.
obrázek
14. 6. 2016 náš domov navštívily děti z MŠ Františka Ondříčka, které si pro nás připravily pěvecké vystoupení doplněné tancem a hrou na flétničky. Na konci vystoupení rozdaly našim uživatelům vlastnoručně vyrobená přání.
obrázek
13. 6. 2016 jsme již tradičně opékali buřty. Přesto, že nám počasí letos nepřálo, nenechali jsme se zaskočit. Odpoledne jsme si užili v hale našeho domova. Na opečených buřtech jsme si pochutnávali za doprovodu písní v podání Maxa Bandu. Skvělá atmosféra – bylo to skutečně vydařené odpoledne.
obrázek
Dne 8.6. k nám opět zavítaly děti ze ZŠ a ZUŠ Vltava. Taneční vystoupení dětí se všem uživatelům líbilo.
obrázek
26.5. jsme v našem Domově opět přivítali Ženský pěvecký soubor Záviš z Hluboké nad Vltavou. Naši uživatelé práci celého souboru obdivují a vždy ocení celé vystoupení plné písní zpívaných od srdce.
obrázek
Dne 25.5.. k nám do zařízení opět dorazili naši sousedé z Domova mládeže. Během odpoledne jsme měli možnost slyšet zpěv, hru na kytary a harmoniku. Odpoledne bylo zpestřením celého dne.
obrázek
Ve středu 4.5. jsme se v rámci nadcházejícího Dne matek sešli v hojném počtu na hale DpS, abychom s úctou společně poděkovali maminkám. Příjemnou atmosféru k poslechu a tanci připravili oblíbení Minimax a překvapením pro přítomné dámy byla návštěva doc. Ing. Kozlové PhD. z budějovického magistrátu, která obdarovala každou dámu krásným karafiátem.
obrázek
21.dubna 2016 se uskutečnil další turnaj III. ligy v iBoccii. Čtyři družstva soutěžících se sešly v tělocvičně Domova mládeže Hvízdal v Č.Budějovicích. Naše družstvo Hvízdaláček ve složení uživatelů p. Kolářová, p. Fajkusová, p.Velková a p.Širšikov se umístilo na 3. příčce, s jednou výhrou v tomto turnaji. Se svým výkonem jsme byli vcelku spokojeni a již se těšíme na další turnaj.
obrázek
27.4. 2016 jsme uspořádali soutěž Umíme si hrát. Soutěžící se do jednotlivých disciplín pustili s plnou vervou a ostatní uživatelé je odměňovali bouřlivým potleskem. Gratulujeme družstvu žen, které zvítězilo a odneslo si hodnotné ceny. Cenou útěchy pro muže byly kočky. Všichni jsme si to užili a těšíme se na příští klání.
obrázek
21.4.2016 nás zpěvem a tancem potěšily ženy z pěveckého souboru Rozmarýn a taneční skupiny Slunečnice ze Svazu důchodců České Budějovice. Krásné zpříjemnění prosluněného odpoledne.
obrázek
10. 3. 2016 k nám přijeli pánové z dua Viola až z Olomóce s pořadem S kyticí písní jedeme k Vám. Zahráli a zazpívali nám ty nejznámější lidovky, které všichni uživatelé znali, a proto jsme zpívali z plna hrdla. Na chvíli jsme se tak ocitli na tancovačce jako za mlada. Děkujeme za hezký zážitek.

obrázek
Připomněli jsme si písně od Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka doprovázené zajímavými informacemi ze života těchto interpretů. Také zazněly písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, tvůrčí a herecká dvojice, která svými písněmi a divadelními představeními výrazně ovlivnila hudební i dramatickou tvorbu 60. let

obrázek
Únorové odpoledne 23. 2. nám zpříjemnil uživatel pan Jakeš se svojí rodinou a přáteli. Zahráli a zazpívali nám známé trampské a swingové písně. Výkon pana Jakeše všechny povzbudil a potěšil. Ještě jsme si vytleskali přídavek. Děkujeme a těšíme se na příští vystoupení.
obrázek
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a klub Orchidea opět připravili pro návštěvníky muzea a milovníky těchto královských rostlin úspěšnou výstavu orchidejí, bromélií a jiných exotických rostlin. Pokochali jsme se krásou květin, které vykouzlila příroda. Výstavní sál Jihočeského muzea se pouze pro tuto příležitost proměnil v tajuplnou zimní zahradu plnou rostlinných ale i živočišných druhů.
obrázek
Dne 26. ledna se v našem domově konala Masopustní veselice. K tanci a poslechu hrála kapela Samsonka a koledovali římovští koledníci. Do masek se oblékli jak někteří zaměstnanci tak dobrovolníci z Adry a tak se na parketu s uživateli v tanci objevil vodník, čarodějnice, beruška a další.
obrázek
Při první kulturní akci v novém roce 2016 nás potěšili děti z MŠ Jizerská, které nám zahrály, zazpívaly i zatančily. A na závěr každému uživateli dali dárek - andělíčka . Děkujeme a těšíme se na příští setkání.
obrázek
Dne 15. prosince náš domov navšítivily děti z MŠ Františka Ondříčka, ktreré si pro nás připravily pěvecké vystoupení doplněné tancem. Na konci vystoupení rozdaly našim uživatelům vlastnoručně vyrobené dárečky k Vánocům.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign