Home - Domov pro seniory Hvízdal

O nás - domov pro seniory Hvízdal

O nás - domov pro seniory Hvízdal

Posláním našeho domova pro seniory je zajistit kvalitní pobytové sociální služby s celodenním stravováním a 24 hodinovou péči osobám, které z důvodu věku či zdravotního stavu nemohou již pobývat ve svém domácím prostředí. 

 

Naše zařízení poskytuje tyto sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění:

 

§49 domov pro seniory

 • Na oddělení domova pro seniory poskytujeme pobytové služby přednostně osobám s trvalým pobytem na území města Českých Budějovic, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 • Pro tyto služby máme vyčleněno 171 lůžek. Jedná se o jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 65 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • přednostně osobám s trvalým bydlištěm na území města Českých Budějovic,
 • imobilním osobám, které mohou trpět chronickým duševním onemocněním, demencí a Alzheimerovou chorobou,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

 

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy či agresivního jednání závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • osobám mladším 65 let,
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • výjimku může udělit ředitel.

 

§48 domov pro osoby se zdravotním postižením

 • Pro tyto služby máme vyčleněno 70 lůžek. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích.

 

 • Na oddělení domova pro osoby se zdravotním postižením přednostně poskytujeme pobytové služby osobám s trvalým pobytem na území města Českých Budějovic, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 45 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • přednostně osobám s trvalým bydlištěm na území města Českých Budějovic,
 • imobilním osobám, které mohou trpět chronickým duševním onemocněním, demencí a Alzheimerovou chorobou,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy či agresivního jednání závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • osobám mladším 45 let,
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • výjimku může udělit ředitel.

§50 domov se zvláštním režimem

 • Na oddělení domova se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby přednostně osobám s trvalým pobytem na území města Českých Budějovic, osobám, které mají z důvodu organického poškození mozku, stařecké, Alzheimerovy demence či ostatních typů demence, sníženou soběstačnost a pokročilou ztrátu paměťových a orientačních schopností a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 • Pro tyto služby máme vyčleněno 35 lůžek. Jedná se o dvoulůžkové pokoje a místnost bezpečného pobytu.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 50 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají z důvodu organického poškození mozku, stařecké, Alzheimerovy demence či ostatních typů demence, sníženou soběstačnost a pokročilou ztrátu paměťových a orientačních schopností a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jsou mobilní,
 •  přednostně osobám s trvalým bydlištěm na území města Českých Budějovic,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám mladším 50 let,
 • osobám s psychiatrickým onemocněním, při němž mohou ohrozit sebe i svoje okolí, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, jejichž projevy chování mohou ohrozit jejich osobu a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc,
 • výjimku může udělit ředitel.

 

§44 odlehčovací služba

 • Odlehčovací pobytové služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

 • Pro poskytování této služby máme vyčleněna 4 lůžka. Maximální délka pobytu jsou 3 měsíce (případnou výjimku může povolit ředitel zařízení). Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám starším 40 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí,
 • osobám, které mohou trpět chronickým duševním onemocněním, demencí a Alzheimerovou chorobou a jsou imobilní,
 • osobám, které mluví a rozumí česky.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • bacilonosičům a osobám s akutní infekční nemocí (TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám trpících alkoholismem a jinými závažnými toxikomániemi,
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy či agresivního jednání závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití,
 • osobám mladším 40 let,
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • výjimku může udělit ředitel.

 

Pravidla pro odmítnutí poskytování  sociální služby

K odmítnutí poskytování sociální služby dochází dle zákona č.108/2006 Sb. v platném znění v těchto případech:

a) Naše zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.

b) Naše zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.

● zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

● osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

● chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;

to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním

režimem.

d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování

1. ubytování

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních  jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

4. pomoc při podávání jídla a pití,

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při  úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti:

1. volnočasové a zájmové aktivity,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Aktuality

obrázek
Nastal čas vánoční, a tak nám děti z Arpidy 28.11. zazpívaly a zahrály vánoční koledy klasické i novodobé. Mohli jsme tak společně prožít krásné adventní dopoledne.
obrázek
Ve čtvrtek 24. listopadu jsme se zúčastnili tradičního předvánočního setkání seniorů „ Dobrá hodinka“, které uspořádalo Statutární město České Budějovice v KD Slávie. Zahráli nám Baboučci, mladí dudáci a ještě jsme si zavzpomínali na Vánoce našich prababiček. Tak nám advent pěkně začíná.
obrázek
22. 11. jsme strávili téměř předvánoční odpoledne s Šimonem Pečenkou a Pavlínou Filipovskou. Vstupní hala byla zaplněna do posledního místečka. Paní Pavlína Filipovská zpívala a vzpomínala na své začátky a přátele, zazpíval nám i Šimon Pečenka. Svým vystoupením nás potěšili a uvedli do nadcházejícího adventního času.
obrázek
Dne 22.11. proběhla výstava výrobků našich uživatelů zde v DpS. Mezi vystavovanými výrobky bylo k vidění například háčkování, pletení a šité věci z místní ergoterapeutické dílny. Dále spoustu zajímavých výrobků z keramiky. Celý den byl pro mnohé motivací k další práci.
obrázek
8.11. nám zatančil taneční soubor Slunečnice tanec. Poté zazpíval ženský pěvecký soubor Rozmarýn tradiční české lidové písničky. Naši uživatelé byli tímto vystoupením moc potěšeni.
obrázek
Tak jako v minulých letech, i letošní říjen, se dvacetdva našich seniorů zúčastnilo celorepublikové akce Rotopedtours a Pěškotours. Národní síť podpory zdraví, z.s. vyhlásila již desátý ročník, letos s motem „Přivítejte podzim aktivním pohybem“. Jedná se o akci, která má podpořit zájem seniorů o pohyb a zdravou fyzickou aktivitu. Vítězem se stal každý účastník již proto, že se rozhodl udělat něco pro své zdraví.
obrázek
17. 10. 2016 nám zazpíval písničky z repertoáru Karla Gotta pan Šimon Pečenka, který nám vyprávěl i zajímavosti z mistrova života. Prožili jsme s „Karlem Gottem“ příjemné odpoledne.
obrázek
13.10.2016 jsme prožili příjemný odpolední čas s písničkami , které pro nás vybral uživatel, pan Bedřich Boršek. Děkujeme.
obrázek
6. 10. 2016 jsme se zúčastnili tradičního podzimního setkání seniorů s kulturním programem a pohoštěním Odpoledne s vůní máty, které pořádal odbor kultury a cestovního ruchu města České Budějovice v KD Slavie. Strávili jsme tak velmi příjemné odpoledne. Všem pořadatelům a účinkujícím za něj děkujeme.
obrázek
6. 10. 2016 jsme společně oslavili Den Seniorů . K poslechu a tanci nám hrála kapela Minimax. Hodně zdraví a životní spokojenosti uživatelům spolu s paní ředitelkou Mgr. Ludmilou Kubelovou a zaměstnanci popřála i doc. Ing. Kozlová. PhD. z budějovického magistrátu. Společně jsme si to všichni moc užili.
obrázek
22.9. nám zahráli pan Ječmínek s kamarády na harmoniky známé písně. Odpoledne jsme si užili, a společně jsme si i zazpívali. Vystoupení bylo plné energie, která nadchla i naše uživatele.
obrázek
16. 6. 2016 jsme přivítali návštěvu 1. místopředsedy vlády a ministra financí pana Ing. Andreje Babiše v doprovodu poslankyně Poslanecké sněmovny ČR paní Ing. Radky Maxové, primátora Č. Budějovic pana Ing. Jiří Svobodu, společně s uvolněnou radní pro věci sociální a ekonomiku města paní doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D. Milou návštěvu jsme přivítali písní „K Budějicům cesta“. V průběhu návštěvy probíhala diskuse mezi uživateli a přítomnými.
obrázek
16. 6. 2016 jsme se zúčastnili XII. ročníku turnaje v kuželkách a pétanque, který pořádalo G-centrum Tábor – domov pro seniory. Počasí nám přálo, nálada byla výborná a tak není divu, že jsme získali 1. místo v pétanque a to z 11 přihlášených družstev! Máme radost z toho jak dobře jsme reprezentovali náš domov i jak jsme si to všichni užili.
obrázek
14. 6. 2016 náš domov navštívily děti z MŠ Františka Ondříčka, které si pro nás připravily pěvecké vystoupení doplněné tancem a hrou na flétničky. Na konci vystoupení rozdaly našim uživatelům vlastnoručně vyrobená přání.
obrázek
13. 6. 2016 jsme již tradičně opékali buřty. Přesto, že nám počasí letos nepřálo, nenechali jsme se zaskočit. Odpoledne jsme si užili v hale našeho domova. Na opečených buřtech jsme si pochutnávali za doprovodu písní v podání Maxa Bandu. Skvělá atmosféra – bylo to skutečně vydařené odpoledne.
obrázek
Dne 8.6. k nám opět zavítaly děti ze ZŠ a ZUŠ Vltava. Taneční vystoupení dětí se všem uživatelům líbilo.
obrázek
V pondělí 19. září jsme se zúčastnili s našimi uživateli 3. Sportovních her seniorů Jihočeského kraje, které se konaly na stadionu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Soutěžilo se v následujících disciplínách v hodu míčků na hrazdu, v hodu míče na koš, v hodu kriketovým míčkem, v hodu míčku na terč, ve slalomu, v lukostřelbě, v ruských kuželkách a ve střelbě na florbalovou branku. Uživatelé si i přes nepříznivé počasí velice rádi zasportovali.
obrázek
13.9. 2016 jsme se zúčastnili XV. sportovních her seniorů v country stylu v Městským ústavu sociálních služeb, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem ve Strakonicích, který zároveň slavil i 15. výročí od svého založení. Prožili jsme příjemný, přátelský, slunečný a hlavně sportovní den. Zúčastnilo se jedenáct družstev, která soutěžila v deseti kategoriích. Naši uživatelé obsadili dvě třetí místa v kategorii nejlepší muž – sportovec a 1. místo v kategorii družstev. Gratulujeme .
obrázek
V úterý 6.9. jsme opět uspořádali kulturní akci Oheň. Počasí nám nepřálo, a tak jsme byli v hale DpS. Uživatelé i zaměstnanci si pochutnali na grilovaných buřtech, užívali si zpěvu a hraní manželů Bickových. Zazpívali si, zatančili a příjemně se pobavili.
obrázek
dne 1.9. jsme se zúčastnili již čtvrtých olympijských her seniorů, tentokrát na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Krásné odpoledne plné zábavy a sluníčka doplnila dobrá organizace a příjemné prostředí. Díky dobovým kostýmům jsme se přenesli do doby Karla IV. a i když jsme se neúmístili na medailových pozicích, celé odpoledne jsme si moc užili.
obrázek
1. července nás svou návštěvou opět potěšilo Divadlo Slunečnice z Brna se svým pořadem Muzikoterapie aneb léčba hudbou. Zazněly písně např. od Waldemara Matušky, Karla Gotta, Edith Piaf. Těšíme se na další návštěvu.
obrázek
29.6.2016 - AQUA SHOW nabízí nádhernou podívanou na obrazce tvořené kapkami padající vody v kombinaci se světelnými efekty a videoprojekcí za doprovodu působivé hudby. AQUA SHOW, která je zde nainstalována jako teprve druhá svého druhu v Evropě, zanechává silný emotivní zážitek snad v každém návštěvníkovi. I v nás.
obrázek
28.června nám dopoledne zpestřila kapela z centra Arpida. Repertoár byl skutečně pestrý – od tradičních písniček až po hity vzniklé v posledních letech. Vystoupení bylo plné energie, která nadchla i naše uživatele.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign